Részvételi-és játékszabályzat

A PL World Kft. – Hatos Tibor, 2119 Pécel, Látóhegy utca 3, regisztrációs szám: 13-09-185145], („Társaság”) – (továbbiakban: Szervező) a saját, @veroni_hungary Instagram fiókjában szervez nyereményjátékot, amelyre ezen oldalon megtalálható részvételi-és játékszabályzat vonatkozik.

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag nagykorú (18. életévét betöltötte), magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik jelen Szabályzat 9. és 10. pontjában meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I.) obszcén szavakat tartalmaznak; (II.) pornográf vagy szexuális tartalmúak; (III.) sértik a jó ízlést; (IV.) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; (V.) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőktől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; (VI.) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; (VII.) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek; (VIII.) reklám értékűek; (IX.) a Szervező jó hírnevét sértik; (X.) sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; (XI.) jogsértőek; (XII.) a Szervezők szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

1. A Játékban való részvétel a Játékos által a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A Játék 2022. december 10-én indul és 2022. december 18. éjfélig óráig tart. A játékhoz való csatlakozás határideje 2022. december 18. 23:59

3. A Játékban résztvevő szabályos Pályázatok közül a kisorsolt személyt/személyeket illeti meg a nyeremény.

  • 3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

 

 

4. A játékban 1 nyertest sorsolunk ki az Instagram oldalunkon, a Commentpicker.com oldal segítségével. A nyeremény 1 db Veroni és Roko termékeket tartalmazó ajándékcsomag. A nyereményjáték végeredményét legkésőbb 2022. december 21. 23:00-ig tesszük közzé.

 

 

5. A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott poszt hozzászólásában közzéteszi legkésőbb 2022. december 21. 23 óráig a https://www.instagram.com/veroni_drinks/ oldalon. A nyertest a Szervező Instagramon, privát üzenetben keresi fel. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia a szállítási adatait és a telefonszámát (a gördülékeny szállítás érdekében) privát üzenetben. A Szervező az ajándékcsomagot postán küldi el a nyertesnek, az ajándékcsomag egyszeri kézbesítési díját a Szervező viseli.

 

 

6. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 1 nyertest és 1 tartalék nyertest jelöl ki feliratkozások alapján. A tartalék nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos Instagram üzenet formájában történő értesítésre 7 (azaz hét) napon belül nem válaszol.

 

 

7. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 (azaz harminc) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

  • A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

 

8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Játékból ki vannak zárva a Szervezők dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

 

9. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://www.instagram.com/veroni_drinks/ internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata ezen az internetes oldalon jelenik meg.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Szervező a nyertes Játékos személyes adatait (név, lakcím, telefonszám) kizárólag a nyereményjáték lebonyolításának céljából kezeli.

A nyertes Játékos személyes adatainak (nevének, lakcímének, telefonszámának) megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása, nyeremény kézbesítésének érdekében kezelje. A Szervező a nyeremény kézbesítését követő 60 (hatvan) napon belül automatikusan törli a nyertes Játékos személyes adatait.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a személyes adatait (név, lakcím, telefonszám) vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg.

Jelen szabályzatba foglalt promóciós nyereményjáték nem az Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem az Instagram, hanem a promóció Szervezője által, jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

A Játékos, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

 

10. A PL World Kft. Adatkezelési szabályzata: https://veronidrinks.hu/adatkezelesi-szabalyzat-pl-world-kft/

 

11. A Szervező elérhetőségei a következők:

  • e-mail: [pl.world.kft@gmail.com/www.veronidrinks.hu]
  • postai cím: [PL World Kft., 2119 Pécel, Látóhegy utca 3]
  • telefon: [+36 20 942 2119]