Adatkezelési szabályzat

1. Adatkezelő

A személyes adatok feldolgozásának egyetlen adatkezelője a következő: [PL World Kft., Hatos Tibor, 2119 Pécel, Látóhegy utca 3, regisztrációs szám: 13-09-185145], („Társaság”). A Társaság nagykereskedelmi tevékenységet folytat üdítőitalokkal és energiaitalokkal. A jelen oldal kizárólag promóciós célt szolgál, a termék megrendelésére és eladására vonatkozó szerződés megkötése személyesen történik, különálló írásbeli adatkezelési rendelkezések felhasználásával.

 

A Társaság elérhetőségei a következők:

 • e-mail: [pl.world.kft@gmail.com/www.veronidrinks.hu]
 • postai cím: [PL World Kft., 2119 Pécel, Látóhegy utca 3]
 • telefon: [+36 20 942 2119]

2. Az adatkezelés tárgyi hatálya

A jelen adatkezelési szabályzat („Szabályzat”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel („Infotv.”) összhangban szabályozza a személyes adatok Társaság általi feldolgozását.

 

A Szabályzat határozza meg az adatfeldolgozás folyamatát, abban az esetben amikor bármely természetes személy kitölti az űrlapot, és a weboldalon elküldi az üzenetet („Ügyfél”). Az üzenet alatt található doboz kitöltésével az Ügyfél kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az itt megállapított feltételeket.

3. Gyűjtött személyi adatok és az adatkezelési célok

A Társaság a következő személyes adatokat gyűjtheti:

 

 • Az Ügyfél neve: Az Ügyfél megadja nevét a Társaságnak az azonosítás és a Társasággal való kommunikáció lehetővé tétele érdekében.

  Amennyiben az Ügyfél hozzájárul a direkt marketing szabályaihoz, úgy a Társaság jogosult az Ügyfél nevét felhasználva a profiljához, érdeklődéséhez és igényeihez személyesen igazított exkluzív promóciók, friss hírek és személyre szabott információk kezelésére és e-mailben történő küldésére. Az ilyen információk elküldése a manuális felhasználói profilalkotással jár, ami magába foglalja az Ügyfél személyes adatait, adott esetben korábbi vásárlásait.

   

 • Az Ügyfél e-mail címe: Az Ügyfél megadja az e-mail címét a Társaságnak az azonosítás és a Társasággal való kommunikáció lehetővé tétele érdekében.

   

  Amennyiben az Ügyfél hozzájárul a direkt marketing szabályaihoz, úgy a Társaság jogosult az Ügyfél email címét felhasználva a profiljához, érdeklődéséhez és igényeihez személyesen igazított exkluzív promóciók, friss hírek és személyre szabott információk kezelésére és e-mailben történő küldésére. Az ilyen információk elküldése a manuális felhasználói profilalkotással jár, ami magába foglalja az Ügyfél személyes adatait, adott esetben korábbi vásárlásait.

4. Az adatfeldolgozás jogalapja

A Társaság a következő törvényes jogalappal rendelkezik a személyes adatok feldolgozására

 

 • Hozzájárulás: a Társasággal folytatott kommunikáció során az Ügyfél megadja nevét, e-mail címét annak érdekében, hogy a Társaság azonosítsa őt és lehetővé tegye a kommunikációt. A direkt marketing megkeresések is hozzájáruláson alapulnak.

5. Az adatfeldolgozás időtartama

A Társaság a személyes adatokat csak annyi ideig tárolja, amely észszerűen szükséges, tekintettel a felmerült kérdésekre való reagálásra vagy a problémák megoldására, a fejlesztésekre és a vonatkozó jogszabályok követelményeinek teljesítésére.

 

Amennyiben az Ügyfél visszavonja a közvetlen marketing célokra vonatkozó hozzájárulását, a Társaság azonnal megszünteti a közvetlen marketing tevékenységét.

6. Adatfeldolgozók

A Társaság igénybe vehet az adatfeldolgozókat, akiknek a tevékenységét a Társaság ellenőrzi. Az adatfeldolgozók és a Társaság írásbeli szerződéses kapcsolatot létesítenek, amelyben az adatfeldolgozó a Társaság adatkezelési szabályait, gyakorlatait kötelesek betartani.

7. Adatvédelem

A Társaság bizalmas adatként osztályozza és kezeli a személyes adatokat. Az adatfeldolgozók megállapodásuk részeként titoktartási kötelezettséget vállalnak a személyes adatok feldolgozása tekintetében. A Társaság megfelelő tűzfallal és vírusvédelemmel védi informatikai rendszereit. A Társaság biztosítja, hogy valamennyi személyes adatot jelszóval véd, amelyeket csak az adatfeldolgozásra felhatalmazott személyekkel oszt meg.

 

Amennyiben a feldolgozást kell végezni, a Társaság csak olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek kellő garanciát nyújtanak a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések végrehajtásához oly módon, hogy a feldolgozás megfeleljen a Rendelet követelményeinek és biztosítsa az érintett jogainak védelmét.

8. Jogosultságok

Információhoz való jog: minden érintett természetes személynek joga van kideríteni, hogy a Társaság rá vonatkozóan kezel-e személyes adatot. Abban az esetben, ha a személy valóban adatalany, úgy jogosult hozzáférni a kezelt személyes adatokkal kapcsolatos információkhoz.

 

A kijavításhoz való jog: minden érintettnek joga van a kezelés alatt álló, de pontatlan személyes adatok kijavításához.

 

Az elfelejtéshez való jog: minden érintett kérelmezheti a Társaságot, hogy törölje az általa kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatok már nem szükségesek arra a célra, amely okból gyűjtötték azokat.

 

Korlátozás igénylésének joga: minden érintett kérheti a személyes adatai kezelésének a korlátozását. Amennyiben az érintett így rendelkezik, a Társaság nem kezelheti a korlátozás iránti kérelemmel érintett adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog: minden érintett tiltakozhat a személyes adatoknak a hozzájáruláson alapuló kezelése ellen. Amennyiben az érintett így rendelkezik, a Társaság a panasz teljesítésétől eltérő célból nem veheti fel az érintetettel a kapcsolatot.

 

Panaszhoz való jog: minden érintett panaszt nyújthat be az illetékes nemzeti hatósághoz.

9. Jogsértések

A személyes adatokra vonatkozó jogsértések megelőzése és kezelése a Társaság kizárólagos felelőssége. Az érintett a személyes adatokra vonatkozó jogsértésről a következő e-mail segítségével tud jelentést tenni: [pl.world.kft@gmail.com].

 

Jelentés esetén a Társaság haladéktalanul kivizsgálja a jogsértést, és három napos határidővel válaszol a felmerült megkeresésre. A Társaság meghatározza és nyilvántartásában rögzíti a következő tényeket:

 • valóban a személyes adatokra vonatkozó jogsértés történt
 • a jogsértés ideje és helye
 • a jogsértés jellege
 • a veszélyeztetett személyes adatok és azok mennyisége
 • az érintett természetes személy(ek)
 • a kár elhárításához és kiigazításához szükséges intézkedések, valamint a közeljövőben alkalmazott megelőző intézkedések, annak érdekében, hogy ilyen jogsértés ne fordulhasson elő újra.

 

Személyes adatok megsértése esetén az érintett üzeneteket, természetes személyeket és az adatokat előbb lokalizálni majd el kell választani. A tényszerű bizonyítékokat össze kell gyűjteni és el kell raktározni. Ezt követően a Társaság jogosult visszaállítani a törvényes működést.

 

A Társaság a Jogsértések Nyilvántartása címmel nyilvántartást vezet a jogsértésekről (“Nyilvántartás”). A személyes adatokra vonatkozó jogsértésekre vonatkozó információkat öt évig kell tárolni.